نوشته های رسول غروبی مطالب و مقالات جالب مهندسی صنایع ،کارآفرینی ، موفقیت و مدیریت از نگاه من در این وبلاگ گردآوری می شود . از نظرات شما نیرو می گیرم :) برای تبادل لینک پیغام بگذارید. http://ghoroobi.mihanblog.com 2020-05-25T09:24:53+01:00 text/html 2016-05-05T06:05:08+01:00 ghoroobi.mihanblog.com رسول OEE را بشناسیم (اثربخشی جامع تجهیزات) http://ghoroobi.mihanblog.com/post/23 <div dir="rtl" class="PostBody"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">مقدمه:</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">شاخص <span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">OEE</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> <span lang="FA">وسیله ایست برای کنترل 6 ضرر بزرگ که در تمام صنایع وجود دارد در این شاخص سه عامل کیفیت، سطح دسترسی و عملکرد را در کنار هم قرارداده و اثر بخشی ماشین آلات را محاسبه می کنند. </span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">OEE</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> یک ابزار اندازه گیری ساده اما قدرتمند است برای به دست آوردن اطلاعات درباره آنچه که واقعاً اتفاق می افتد محاسبه <span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">OEE</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> معیاری است که اطلاعات روزانه درباره چگونگی عملکرد موثر ماشین و اینکه کدام یک از 6 ضرر بزرگ را باید بهبود بخشیم، ارائه می دهد.</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">پیدایش <span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><span dir="ltr"></span>:OEE</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">پیدایش <span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">OEE</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> به سالهای حرکت انقلابی کیفیت در ژاپن <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>برمیگردد مهندسین شرکت تویوتای ژاپن در جهت « حذف اتلاف جهت کاهش هزینه ها» شاخص مذکور را برای شناسایی ضایعات بزرگ درکارآیی و قابلیت اطمینان تجهیزات تعریف نمودند.با موفقیتهای به دست آمده شاخص <span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">OEE</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> به عنوان ابزاری در جهت حرکت به سمت کاهش ضایعات بزرگ در ماشین آلات مورد استفاده قرار گرفت. در دهه 1980 با <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</span>راهیابی <span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">TPM</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> به آمریکا شاخص <span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">OEE</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> نیز به عنوان یکی از معیارهای مهم درنگهداری و تعمیرات مورد استفاده قرار گرفت.</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">هدف <span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><span dir="ltr"></span>:OEE</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">هدف اصلی <span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">OEE</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> شناسایی ضایعات مرتبط با تجهیزات در بخشهای مختلف و انجام امکانات متقابل در جهت حذف ضایعات و بهره برداری از ظرفیت پنهان تجهیزات می باشد به عبارت دیگر <span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">OEE</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> تنها ابزاری در جهت تعیین سریع و حذف علل ریشه ای کارایی ضعیف ماشین آلات می باشد همچنین هدف <span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">OEE</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>، آنالیز، گزارش، تعیین مسیر اصولی جهت بهبود اثر بخش تجهیزات با حذف ضایعات بزرگ است.</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">OEE</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> پاسخگوی این سئوال است که در جهت حذف ریشه اصلی افت اثر بخشی ماشین آلات چه فعالیتهایی می بایست انجام دهیم.</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">منافع <span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><span dir="ltr"></span>:OEE</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">اندازه گیری <span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">OEE</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> برای اپراتورها، مسئولین شیفت و یا مدیران خط منافع زیادی دارد در رویکرد <span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">TPM</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> توصیه <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>می شود که اپراتورها اطلاعات روزانه را در مورد تجهیزات برای محاسبه <span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">OEE</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> جمع آوری کنند.</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">جمع آوری اطلاعات:</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">- به اپراتورهادرباره تجهیزات آگاهی بیشتری می دهد.</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">- توجه اپراتورها را روی ضایعات متمرکز می کند.</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">- احساس مالکیت را در آنها پرورش می دهد.</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">مسئول شیفت یا مدیر خط اغلب کسی است که اطلاعات را از اپراتورها گرفته و تحلیل می کند انجام این عملیات:</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">- به رهبر یا مدیر حقایق و شناخت صحیح را خواهد داد.</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">- به رهبر یا مدیر کمک خواهد که تا به اپراتورها و سایر مسئولین شرکت باز خورد مناسبی بدهند.</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">ضایعات بزرگ ششگانه:</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">با نگاهی به عملکرد یک ماشین 6 نوع تفاوت را می توان مشاهده کرد که به 3 گروه تقسیم بندی می شوند:</font></p> <ol style="MARGIN-TOP: 0cm" type="1"><li class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">زمان رکود:<span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"></span></font></li></ol> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">اشاره به زمانی دارد که ماشین باید کار کند اما به دلایلی متوقف است زمان رکود به 2 ضایعه شکسته می شود:</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">الف: خرابیهای اضطراری تجهیزات (شکستگیها): خرابیهای اضطراری تجهیزات،خرابی های غیر منتظره و ناگهانی است که باعث توقف دستگاه می گردد و در آن زمان دستگاه هیچگونه خروجی ندارد.</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">ب: ضایعات آماده سازی و تنظیم: برای تغییر رویه ماشین احتیاج به توقف چند ساعته یا چند دوره ای دارد. زمان میان پایان تولید آخرین محصول سالم تا پایان تولید محصول سالم بعدی را زمان رکود می گویند.</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">&nbsp;</span></font></p> <ol style="MARGIN-TOP: 0cm" start="2" type="1"><li class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">ضایعات سرعت:<span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"></span></font></li></ol> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">این ضایعه زمانی است که دستگاه ها کار می کنند ولی در <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>بالاترین سرعت طراحی شده خود نیستند که به 2 ضایعه شکسته می شود.</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">الف) ضایعات حرکت بدون تولید و توقفات جزئی:ضایعات حرکت بدون تولید و توقفات جزئی به دلیل سادگی عیب به آسانی توسط اپراتورها رفع می شود ولی در طول یک شیفت تولید این وقفه ها مکرر اتفاق می افتند که اثرات سوء و آزار دهنده ای بر اثر بخشی تجهیزات خواهند داشت.</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">ب) سرعت کاهش یافته بهره برداری:سرعت کاهش یافته بهره برداری تفاوت بین ظرفیت اسمی و ظرفیت واقعی تولید می باشد که باید صفر گردد این تفاوت به عنوان هدف در دستور کار قرار گیرد<span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"></span></font></p> <ol style="MARGIN-TOP: 0cm" start="3" type="1"><li class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">ضایعات کیفیت:</font></li></ol> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">یک ضایعه کیفی زمانی است که محصول تولیدی به شاخصهای کیفی مورد نظر نمی رسد که به دو ضایعه تقسیم بندی می شود:</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">الف) محصول اسقاطی (اسکراپی) و دوباره کاری:محصول اسقاطی، محصولی است که به معیار کیفی مورد نظر تولید نمی رسد حتی اگر برای اصلاح قابل دوباره کاری باشد.</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">ب) ضایعات آغاز تولید:معمولاً در ساعات آغاز تولید محصولات به دست آمده در حد کیفی مورد نظر قرار نمی گیرند این ضایعه پنهان است و اغلب به عنوان یک ضایعه اجتناب ناپذیر تلقی می شود و می تواند به طور غیر منتظره ای بزرگ باشد.</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">روش محاسبه <span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><span dir="ltr"></span>:OEE</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">محاسبه <span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">OEE</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> در سه گام کلی انجام می شود برای هرکدام از گامها میبایست یک فرم طراحی شود. این گامها عبارتند از:</font></p> <ol style="MARGIN-TOP: 0cm" type="1"><li class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">جمع آوری اطلاعات:<span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"></span></font></li></ol> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">:A</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> طول شیفت (برحسب دقیقه)</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><span dir="ltr"></span>:B</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> توقفات جزئی (برحسب دقیقه)</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><span dir="ltr"></span>:C</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> شکستگیها (برحسب دقیقه)</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><span dir="ltr"></span>:D</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> توفقات کلی (برحسب دقیقه)</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><span dir="ltr"></span>:E</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> ظرفیت اسمی (تعداد در دقیقه)</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><span dir="ltr"></span>:F</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> کل تولیدات (تعداد)</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><span dir="ltr"></span>:G</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> برگشتی (تعداد)</font></p> <ol style="MARGIN-TOP: 0cm" start="2" type="1"><li class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">پردازش اطلاعات:<span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"></span></font></li></ol> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">اطلاعاتی که توسط فرم بالا برای هر کدام از ماشین آلات یا تجهیزات جمع آوری شده است باید سه شاخص مورد نیاز دیگر محاسبه گردند که به ترتیب عبارتند از:<span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>- مدت زمان برنامه ریزی شده تولید. (برحسب دقیقه) <span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">H=A-(B+C)</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>- مدت زمان انجام عملیات (تولید واقعی)<span style="mso-bidi-language: FA" lang="FA">. (برحسب دقیقه) </span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">I=H-D</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>- مقدار تولید چک سالم<span style="mso-bidi-language: FA" lang="FA">. (برحسب تعداد) </span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">J=F-G</span></font></p> <ol style="MARGIN-TOP: 0cm" start="3" type="1"><li class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">محاسبه <span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">OEE</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>:<span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"></span></font></li></ol> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">از اطلاعات جمع آوری شده بالا شاخصهای اصلی محاسبه <span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">OEE</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> بدست می آید. یعنی شاخص سطح دسترسی شاخص عملکرد و شاخص کیفیت و با استفاده از فرمول زیر <span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">OEE</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> محاسبه می گردد.</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">%سطح دسترسی <span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><span dir="ltr"></span>100</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>*<span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><span dir="ltr"></span>(I/H)</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>%عملکرد <span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><span dir="ltr"></span>100</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>*<span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><span dir="ltr"></span>((F/I)-E)</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">%کیفیت <span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><span dir="ltr"></span>100</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>*<span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><span dir="ltr"></span>(J/F)</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">%کیفیت* %عملکرد* %سطح دسترسی =<span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">OEE</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">مقدار شاخص جهانی <span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">OEE</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> به صورت زیر تعریف شده است:</font></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">Availability = 90%</span>سطح دسترسی<span style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">Performance = 95%</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> عملکرد</font></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">Quality = 99.9%</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> کیفیت</font></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">OEE = 85%</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">نتیجه گیری:</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;" lang="FA">در عصر حاضر که کارخانجات به دنبال ایجاد انقلاب و دگرگونی در درون خویش هستند تا بتوانند خود را با تحولات جهانی شدن وفق دهند بحث نگهداری و تعمیرات یکی از موارد مهم و موثر در این مسیر می باشد و برای هرچه بهتر پیاده کردن این مهم استفاده از شاخص </span><span style="font-size: 12pt;">OEE</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span dir="rtl"></span> به همراه نمودارهای مختلف از جمله نمودار پارتو، کمک شایان و قابل توجهی می باشد بوسیله این شاخص می توان به خوبی نقاط ضعف و قدرت سیستم را یافت و برای برطرف کردن آنها<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>برنامه ریزی بهتری انجام داد.</span></font> </div><font size="2" face="Mihan-IransansLight"> </font> text/html 2015-11-10T13:46:36+01:00 ghoroobi.mihanblog.com رسول اصول موفقیت وارن بافت در سایت گومبا http://ghoroobi.mihanblog.com/post/21 <blockquote><font size="2" face="Mihan-IransansBold">برای تکمیل بحث وارن بافت مطلبی از سایت نه چندان معروف http://goomba.ir میگذارم که شامل یک صوت در مورد وارن بافت هستش : <br>اصول موفقیت وارن بافت، ثروتمند ترین فرد روی زمین و الگو برداری از او قطعا به شما در مسیر ثروت کمک خواهد کرد.<br> فقط کاری را انجام دهید که می فهمید، اما در آن حرفه آن قدر مهارت پیدا کنید&nbsp;که هیچ کس نتواند با شما رقابت کند. و بعد تنها کاری که باید بکنید این است&nbsp;که آن کار را مرتب تکرار کنید.&nbsp;<span style="color: #434343;">وارن بافت</span> ثروتمند ترین فرد روی زمین است، وی بیش از ۸۰ سال سن دارد و در&nbsp;طول دهه ی گذشته رتبه ی اول ثروتمند ترین مرد دنیا بین وی و “بیل گیتس”،&nbsp;رئیس کمپانی مایکروسافت دست به دست شده است.<br> وارن بافت صاحب یک شرکت سرمایه گذاری است که در کمپانی های مختلف&nbsp;سهام دارد.&nbsp;به طور مثال کمپانی وی سهام همبرگر فروشی مک دونالدز را زمانی که بین ۳ تا&nbsp;۵ دلار در نوسان بود خرید، قیمت فعلی سهام مکدونالدز ۱۰۰ دلار است.&nbsp;وارن بافت فرمول اصلی سرمایه گذاری خود را از استاد خودش “بنجامین&nbsp;گراهام” یاد گرفت که در دانشگاه سر کلاس های وی می نشست. قسمت اعظم آن&nbsp;فرمول برای همه قابل یاد گیری است.&nbsp;البته فرمول ها و شیوه ی سرمایه گذاری&nbsp;وی برای تشخیص سهام موفق در کتاب های زیادی منتشر شده است. اما چه&nbsp;کسی حوصله ی خواندن و یاد گرفتن آن ها را دارد؟ تقریبا هیچ کس!<br> &nbsp;آنها&nbsp;&nbsp;آنقدرها هم پیچیده نیستند و هر کسی که در حد کلاس پنجم&nbsp;ابتدایی ریاضی بداند آن ها را می تواند یاد بگیرد و استفاده کند.&nbsp;اما نکته مهم این ماجرا، فلسفه ی کلاسیک وارن بافت است. وی معتقد است کهآدم باید فقط کاری را که می فهمد انجام دهد. یعنی اینکه فرصت&nbsp;های طلایی وی را وسوسه نکند.<br><font color="#FF0000"><a href="http://goomba.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA/" target="_blank" title="اصول موفقیت">برای مشاهده مطلب در گومبا و دانلود فایل صوتی کلیک کنید .</a><br>برای مطالعه زندگینامه <a href="http://ghoroobi.mihanblog.com/post/17" target="_blank" title="زندگینامه کوتاه وارن بافت">اینجا </a>و <a href="http://ghoroobi.mihanblog.com/post/18" target="_blank" title="زندگینامه مفصل و خواندنی وارن بافت">اینجا</a> را بخوانید .<br>مطلب مرتبط : </font></font><br><h3 class="btl"><a href="http://ghoroobi.mihanblog.com/post/15" target="_blank" title="مرد ثروتمند">ثروتمند ترین مرد جهان اصول موفقیت در کسب و کار را به شما می آموزد </a></h3></blockquote> text/html 2015-11-05T20:37:14+01:00 ghoroobi.mihanblog.com رسول باشگاه فرهنگی ورزشی غروبی افتتاح شد http://ghoroobi.mihanblog.com/post/20 <font size="2" face="Mihan-IransansBold">با عرض تبریک&nbsp; به مربیان علاقه مندان و دوستداران ورزش ،تحرک و پویایی ،باشگاه فرهنگی ورزشی بزودی افتتاح و کلاس ها از 1 آذر شروع می شود.<br><img src="http://www.axgig.com/images/18211252755969082903.jpg" alt="باشگاه فرهنگی ورزشی غروبی" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br>این باشگاه به نوعی فاز 1 مجموعه فرهنگی ورزشی غروبی هستش <br>شروع کلاس ها از 1 آذر به امید خدا و یاری همشهریان عزیز.<br><br></font><br> text/html 2015-11-03T19:43:33+01:00 ghoroobi.mihanblog.com رسول مصائب ناظم بودن یا چگونه با نسل جدید رو در رو شویم http://ghoroobi.mihanblog.com/post/19 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">به تازگی در یک مدرسه ابتدایی بعنوان ناظم مشغول به کار شده ام (آزمایشی) آدم از کجا<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>به کجا می رسد ! </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">شب<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>ها هم متون مربوط به میکربیولوژی را ترجمه می کنم !! و مطالبی را در اینترنت می نویسم. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">امروز یکی زده بود در فلان نقطه ی حساس یک عزیز دردانه ای. حین اشک ریزان طولانی و پیوسته دیالوگ های این بشر کلاس سومی با من <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>را بخوانید:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><img src="http://www.axgig.com/images/47404152739470431170.jpg" alt="AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان" border="0"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"> بشر (با چشمانی پر اشک و نالان) : آقا اولین باره ضربه خورده اونجامون آقا درد داره چه کار کنممممممم؟!<br> ذهن من : (امیدوارم انتظار نداشته باشی نازش کنم! <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/23.gif">)<br> بشر : آقااااا بریم پذیرش زنگ بزنیم به مامانمون بیاد دنبالم ؟؟<br> من : چرا آخه پسر چیزی نیست ازین ضربه ها تو ورزش زیاد میخوری یکم بپر رو پاشنت بهتر میشی <br> بشر : آقااا اگه کبود شده باشه چیکار کنمممم ؟ چ خاکی توسرم بریزم ؟؟<br> من : کبود بشه چیه ؟ نه پسر تو مردی قوی باش گریه نکن کبود نمیشه !<br> بشر : جواب مامانمو چی بدم اگه کبود بشههههه !!!؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><br> من : آخه پسر اونجارو کسی نمیبینه متوجه بشه که !<br> بشر : اگه ببینه ، یهویی مثلا چشمش بیفته چی ؟؟<br> من : سکوت سکوت سکوت <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2015-10-30T12:43:34+01:00 ghoroobi.mihanblog.com رسول زندگینامه خواندنی و جالب وارن بافت ثروتمندترین مدیر دنیا http://ghoroobi.mihanblog.com/post/18 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">زندگینامه وارن بافت</font></font><br></div><font face="Mihan-Iransans"><br>می خواهید وارن بافت ثروتمندترین مرد جهان را بشناسید ؟ او کسی است که هنوز در خانه ای که برای اولین بار با مبلغی حدود 30000 دلار&nbsp;خریده است زندگی می کند . او همواره دوست دارد عامه مردم نیز از منافع کارهای بی نظیرش استفاده کنند . سخنان جالب و آمیخته به طنز و جد این مدیر موفق همواره مورد توجه رسانه ها بوده است :<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.axgig.com/images/39575759883230582438.jpg" alt="وارن بافت ثروتمند ترین مدیر دنیا" align="" border="0" height="576" hspace="0" vspace="0" width="434"> <br></font></div><font face="Mihan-Iransans"><br><br></font><hr><font size="5"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">برای مطالعه زندگینامه کوتاه وارن بافت <a href="http://ghoroobi.mihanblog.com/post/17" target="_blank" title="زندگینامه کوتاه وارن بافت">اینجا را کلیک کنید.</a><br>برای مطالعه 23 راهکار و توصیه از زبان&nbsp; ثروتمند ترین مدیر دنیا ،وارن بافت ، <a href="http://ghoroobi.mihanblog.com/post/15" target="_blank" title="ثروتمند ترین مرد جهان اصول موفقیت در کسب و کار را به شما می آموزد ">حتما اینجا را کلیک کنید.</a><br></font></font></font><hr><font face="Mihan-Iransans"><br>نام او همواره بین چند ثروتمند مشهور دنیا به چشم می خورد . جالب تر اینکه وارن بافت بسیار علاقمند است كه عموم مردم از منافعی كه ایجاد می كند، استفاده كنند و آنها را از تفكرات اقتصادی درست آگاه سازد.<br>&nbsp;وارن ادوار بافت، مشهور به دانشمند اوما ها، در 30 آگوست 1930 در اوهامای ایالت نبراسكا در ایالت متحده ی آمریكا متولد شد. پدرش هاوارد ، در ابتدا دلال سهام شركت ها بود و بعد نماینده گنگره شد. او تنها پسر خانواده و دومین فرزند از سه فرزند بود.او در كودكی در زمینه ی پول و تجارت استعداد شگفت انگیزی از خود نشان داد. سوابق او و توانایی هایش در محاسبه ی دقیق اعداد در ذهن خود، هنوز هم همكاران تجاری اش را متحیر می كند.<br><font color="#3366FF"><font color="#FF0000">اولین نشانه های نبوغ تجاری</font> </font><br>&nbsp;بافت در6 سالگی، شش جعبه ی كوكا كولا به قیمت 25 سنت از مغازه ی پدر بزرگش خرید و هر بطری را به ازای یك سكه ی پنج سنتی فروخت؛ در حالی كه كودكان هم سن و سال او بر روی چمن لی لی و بولینگ بازی می كردند.<br>در 11 سالگی بافت سه سهم شركت citesservice را به قیمت هر سهم 38 دلار، برای خود و خواهر بزرگش به نام دوریز خرید. در مدت كوتاهی بعد از خرید سهام، قیمت هر سهم به 27 دلار كاهش یافت. وارن ترسیده بود اما هیچ اقدامی نكرد تا اینكه هر سهم به 40 دلار رسید ، او خیلی سریع آنها را فروخت و بعد خیلی زود از این كار پشیمان شد، چون سهام citesservice&nbsp; پس از مدت كوتاهی به 200 دلار رسید.<br><font color="#3366FF">این تجربه درس بزرگی به اوداد؛ اینكه یكی از اصول مهم سرمایه گذاری، صبر و شكیبایی است .</font><br>در سال 1943 ،بافت به اداره مالیات به دلیل گرفتن مالیات 35 دلاری برای دوچرخه اش، اعتراض كرد و سرانجام موفق شد مالیات 35 دلاری دوچرخه اش را حذف كند.در سال 1947 در 17 سالگی از دبیرستان وودرو ویلسون در واشنگتن D.C فارغ التحصیل شد. در دوران دانش آموزی اش 500 دلار روزنامه توزیع كرد.&nbsp; پدرش تمایل زیادی داشت تا وارن برای ادامه تحصیل به دانشكده علوم اداری و بازرگانی دانشگاه پنسیلوانیا برود.بافت دو سال به دانشگاه نرفت و عقیده داشت بیشتر از استادها می داند! وقتی پدرش هاوارد در مبارزات مجلس شكست خورد، وارن به خانه یشان در اوما ها برگشت و برای ادامه تحصیل به دانشگاه نبراسكا رفت. با وجود كار تمام وقت ، تنها در مدت سه سال موفق شد دوره لیسانس را در این دانشگاه بگذراند و فارغ التحصیل شود.<br>با وجود سرسختی و مقاومت زیاد، بالاخره راضی شد تا در سال 1951 وارد دانشكده علوم اداری و بازرگانی شود، ولی دانشگاه به دلیل سن كم بافت او را نپذیرفت و او مجبور شد برای دوره فوق لیسانس رشته اقتصاد، به دانشگاه كلمبیا برود.<br>آنجا سرمایه گذاران مشهوری همچون بن گراهام ، كه بافت زندگی و موقعیت های اقتصادی آینده خود را مدیون او می داند، و دیوید دود، تدریس می كردند؛ تجربه ای كه زندگی بافت را برای همیشه تغییر داد.<br>بن گراهام در طول دهه ی1920 به دلیل داشتن تفكرات نو در زمینه بازار سهام، خیلی زود به عنوان یك سرمایه گذار وتحلیل گر بزرگ معروف شد . او به دلیل بی خطر بودن سهام های ارزان، به دنبال آنها بود.<br>بافت در طول تحصیلاتش در كلمبیا، تنها دانشجویی بود كه در كلاس درس بن گراهام نمرهA + گرفت . بعد از دوره ی فارغ التحصیلی ، بافت تصمیم گرفت تا برای گراهام بطور رایگان كار كند، ولی بن نپذیرفت.<br>او بعد از رد شدن پیشنهاد كار توسط گراهام، در وال استریت به عنوان دلال سهام مشغول به كار شد. او با استفاده از در آمد كم این دوران ، پمپ بنزین سینكلایر را خرید؛ اما چنان كه انتظار می رفت، پمپ بنزین باز دهی نداشت . بافت به خانه در اوماها برگشت ودر بنگاه پدرش مشغول به كار شد . در آنجا با دختری به نام سوزان تامپسون آشنا شد ودر آوریل 1952 با هم ازدواج كردند.<br>آنها یك آپارتمان سه خوابه به مبلغ ماهیانه 65 دلار اجاره كردند. آن خانه، مخروبه و پر از موش بود.<br>در سال 1953 فرزند اول بافت ، به نام سوزی متولد شد. برای صرفه جویی از یك كشوی خراب لباس برای او تخت درست كردند.<br>در آن سالها سرمایه گذاری وارن به ایستگاه Texaco و چند مشاور املاك محدود بود كه هیچكدام برای وارن موفقیتی كسب نكرد . در این دوران او برای كسب در آمد ، در دانشگاه اوماها شروع به تدریس كرد.<br>قبل از شروع تدریس، بافت برای غلبه بر ترس حرف زدن در جمع و مكانهای عمومی ، یك دوره آموزش با دیل كارنگی گذراند. بافت در دانشگاه برای دانشجویانی كه میانگین سن آنها دو برابر سن خودش بود ؛ اصول سرمایه گذاری را تدریس می كرد.<br>همه چیز تغییر كرد. در سال 1954؛ بن گراهام ، استاد دانشگاه بافت و سرمایه گذار مشهور، از او دعوت كرد تا با حقوق سالانه 12000 دلار برای گراهام كار كند. وارن بافت بعد از مدتها انتظار به آنچه می خواست رسید.<br>بافت و همسرش در حومه ی شهر نیویورك خانه ای اجاره كردند . بافت روزها به تجزیه و تحلیل گزارشات و تحقیق در زمینه های موفقیت در سرمایه گذاری می پرداخت. در طول این دوران تفاوتهایی بین روند كار گراهام و بافت آشكار شد. بافت می خواست بداند كه چگونه یك شركت در بین رقبا به برتری دست می یابد و بن به دنبال اعداد و ارقام بود. همچنین وارن مدیریت شركت را عاملی مهم در سرمایه گذاری می دانست ؛ اما گراهام صرفا به تراز نامه و صورت در آمدو سود و زیان شركت اهمیت می داد و به نوع رهبری و مدیریت شركت كمتر توجه می كرد. بین سالهای 1950تا 1956 وارن سرمایه ی شخصی خویش را از 800/9 دلار به 000/140 دلار رساند. در سال 1954 دومین فرزند بافت به هاوارد گراهام به دنیا آمد.<br>در سال 1956 بافت با داشتن تجربه ای مناسب و همچنین تجارب ارزنده ی گراهام و با تمام سرمایه ی خود به اوماها برگشت و موسسه ی سرمایه گذاری بافت را تاسیس كرد.<br>در اوایل می 1956 او با خواهرش دوریز و عمه آلیس به سرمایه ای به ارزش 000/ 105 دلار شریك شد. او 100 هزار دلار در&nbsp; Buffet Association Ltdسرمایه گذاری كرد. قبل از پایان سال سرمایه وی به 300000 دلار رسید و یك خانه ی گچ كاری شده با 5 اتاق خواب به قیمت 13500 دلار در خیابان فارنام خریداری كرد كه آن را حماقت بافت نامید. در همان سال سومین فرزند او به نام پیتربه دنیا آمد . بافت جلساتش را با شركای خود در آن خانه برگزار می كرد . در آن هنگام زندگی او شكل دیگری گرفت . بافت سه فرزند، یك زن زیبا و تجارت خیلی موفقی داشت. در سال 1957 او مالك سه شركت شد.در سال 1958 موسسه ی سرمایه گذاری بافت صاحب 7 شركت شد.<br>تمامی شركت ها را در یك شركت منسوجات به نام برك شایر هات ویتلفیق كرد در ژانویه 1966سرمایه شركت بافت به ارزش7.178.500 دلار بودكه بیش از 102500دلار متعلق به او بود.<br>درسال1966 شركای بافت، سهام برك شایرهایت وی را به ارزش هر سهم 1486 دلار خریدند.او در اواخر سال 1966، پذیرش سهامدار جدید را در شركت ممنوع كرد.<br>بافت در سال 1967 برای برك شایر یك فروشگاه خرده فروشی خصوصی در بالتیمور خرید كه مسولیت ریاست هیات مدیره آنرا برعهده گرفت. برك شایر در سال 1967 به ازای هر سهم ، 10 سنت سود داد.<br>او در سال 1970 برای اولین بار رئیس برك شایرهات وی شد و نامه ای با این عنوان به سهامداران نوشت.<br>&nbsp;<br>در اواخر همان سال او فرصت پیدا كرد تا شركتی به نام seescandy به مبلغ 25 میلیون دلار بخرد.این خرید بزرگترین سرمایه گذاری برك شایرهات وی بود.<br>&nbsp;<br>بعد از چندین سرمایه گذاری دارایی خالص او افزایش پیدا كرد در فاصله ی سالهای 1965 تا 1975 ارزش هر سهم برك شایر، از 20 دلار به 95 دلار رسید. در طول این دوره بافت كه صاحب 29 درصد از سهام برك شایر بود;&nbsp; توانست 14 درصد دیگر از سهام شركت را بخرد و سهام او و همسرش كه 3 درصد از سهام را داشت به 46 درصد رسید.درسال 1973 بافت سهام شركت واشنگتن پست را خرید.این كار او سبب شد تا كاترین گراهام سرپرست روزنامه و نشریات شركت و همچنین عضو هیئت مدیره شود.<br>&nbsp;<br>با وجود اینكه اصول سرمایه گذاری بن گراهام ساده بود ; او در دوران 21 سالگی وارن بافت , به شكل یك اسطوره درآمد. بافت با خواندن كتاب گراهام به نام (( چه كسی می تواند مشاور خود را پیدا كند)) در تجارت خود تحولی ایجاد كرد. او قصد خرید و سرمایه گذاری در یك شركت بیمه را داشت. در یك صبح دلپذیر یكشنبه بافت سوار ترن شد و به دفتر مركزی شركت بیمه GEICO رفت. وقتی به آنجا رسید درها بسته بودند ولی او منصرف نشد و بی وقفه و محكم در را كوبید تا سرایدار آمد و در را باز كرد. از سرایدار پرسید: (( كسی در ساختمان نیست؟ )) شانس به بافت روآورد. او به طبقه ششم رفت و در آنجا هنوز مردی كار می كرد.<br>&nbsp;<br>او به سرعت در مورد شركت و فعالیتهای تجای اش از مرد سوالاتی پرسید. صحبت های آنها چهار ساعت طول كشید. آن شخص كسی نبود جز لوری دیوید سون, معاون مالی شركت. این تجربه بزرگ بافت در اصرار بر انجام فعالیت خود سبب شد تا برك شایرهات وی تمامی شركت GEICO را تصاحب كند.<br>&nbsp;<br>درسال 1983, بافت از شركت GEICO و با ارائه بیمه ی بیماران, میلیون ها دلار سود بدست آورد. در سپتامبر همان سال بنجامین گراهام, اسطوره بافت درگذشت و او را با تمام خاطرات و نصایحش تنها گذاشت.<br>&nbsp;<br>بافت شركت برك شایر هات وی را توسعه داد و همچنین در صنایع مختلف سرمایه گذاری كرد. در سال 1979 او با دارایی 140 میلیون دلار برك شایر در ABC سهام خرید. هر سهم به قیمت 290 دلار بود. برك شایر پس از مدت كوتاهی, فروش سهام در ABC را با قیمت هر سهم 775 دلار , شروع كرد و با 310 , 1 دلار پایان داد.ثروت خالص بافت , به 620 میلیون دلار رسید و برای اولین بار, نام او در مجله فوربس به عنوان یكی از 400 ثروتمند دنیا معرفی شد.<br>&nbsp;<br>در سال 1998، بافت بیش از 7 درصد سهام شركت كوكاكولا را به قیمت 1/20میلیارد دلار خرید. او در 1989، به مبلغ 7/9 میلیون دلار هواپیمای جتی برای شركت خرید اما به دلیل انتقادهایی كه خود او در گذشته از مدیر عاملان شركت های دیگر برای چنین خریدهایی كرده بود؛ این عمل را توجیه ناپذیر دانست. در سال 1969 گروه كارسون، بافت را به عنوان پول دارترین مدیر قرن بیستم معرفی كردند.او همچنین در سال 2002،11 میلیارد دلار در برای قراردادهای سلف سرمایه گذاری كرد تا دلار آمریكا را در برابر دیگر پول های در گردش نجات دهد. سود بافت از این معامله ها 2 میلیارد دلار بود. او موفق شد با سرمایه گذاری در شركت هایی كه سهام آنها به ارزش واقعی خود نرسیده بودند، هر روز به ثروت خود بیفزاید و لقب یكی از ثروتمندترین مردان تاریخ را از آن خود كند. كه با اتكاء به توانایی های خود به اینجا رسیده است. در ژوئن 2006 بافت اعلام كرد كه بیش از 70 درصد ثروت خود، یعنی 37 میلیارد دلار از 52 میلیارد دارایی خویش ، را به صورت كمك های سالانه به بزرگترین مؤسسه ی خیریه ی جهان، مؤسسه ی بیل و ملینداگتس می بخشد تا در امور خیریه صرف شود.<br>در سال 2004 سوزان همسر بافت فوت كرد. او در سال 2006 با آستریدمنكس ازدواج كرد.<br>رستوران مورد علاقه ی بافت در اوماها، خانه ی استیك گورات است و غذای مورد علاقه ی بافت ، استیك استخوان دار ، خوراك گوشت و سبزی خرد شده است. او یك ماشین كادیلاك DTS دارد، در ضمن ایمیل و كامپیوتر شخصی روی میز كار خود ندارد.<br>او هنوز در خانه ای كه به مبلغ 31.500 دلار خریده بود و آن را حماقت بافت نامیده بود، زندگی می كند. این خانه در حال حاضر 700.000 دلار ارزش دارد.<br>فلسفه ی او برای سرمایه گذاری در تجارت، اصلاح روش ارزشمند سرمایه گذاری استاد خویش، یعنی بنجامین گراهام است. گراهام شركت هایی را می خرید كه در مقایسه با ارز ش ذاتی آنها، ارزان بودند. او بر این باور بود در مدتی كه بازار ، این شركت ها را كم ارزش بداند، می تواند سرمایه زیادی بدست آورد. او دلیل می آورد كه سرانجام بازار ، متوجه ارزش كم و غیر عادی این شركت ها می شود و بدون توجه به نوع كار آنها، جهت خویش را اصلاح می كند. به علاوه، گراهام عقیده داشت در كنار تجارت خوب باید یك اقتصاد قوی وجود داشته باشد.<br>بافت به زمان خرید هم توجه دارد. او نمی خواهد در كارهایی كه ارزش مشخصی ندارند، سرمایه گذاری كند.او منتظر كسادی و اصلاح بازار می ماند تا كالاهای مطمئن وهمچنین سهام شركت های مطمئن را با قیمت منطقی(پایین) خریداری كند زیرا كسادی و ركود بازار سهام ، فرصت خرید ایجاد می كند.<br>هر گاه در بازار، احتكار رایج باشد، بافت محافظه كار می شود و هر گاه سایرین نگران سرمایه ی خود باشند؛ بافت پر تكاپو می شود. این استراژی دوگانه و متضاد، سبب شده تا شركت بافت به پیشرفت جهانی برسد و خسارت مهم قابل توجهی به این شركت وارد نشود.البته انتقادهایی نیز وجود داردكه برك شایردر طول این دوران فرصت های خوبی را از دست داده است .&nbsp; &nbsp;بافت معتقد است كه سرمایه گذار در خرید سهام باید به گونه ای آن شركت را مورد بررسی قرار دهد كه گویی می خواهد تمامی شركت را بخرد.<br>او خود می گوید كه در سال 2006، تنها 18 درصد از درامدش را صرف پرداخت مالیات كرده است در حالیكه كارمندان او با وجود درآمدكمتر 32 درصد، مالیات پرداخت كردند. بافت همیشه سیستم و روند خود را تحسین می كند كه سبب شده تا او به نسبت كمتر از یك منشی مالیات پرداخت كند. وارن بافت بر این باور است كه دلار آمریكا، در یك دوره ی طولانی مدت بی ارزش می شود. او عقیده دارد كه روند رو به افزایش ركود و كمبود معامله در آمریكا ، هشداری است به این معنا كه داراییها و دلار آمریكا بی ارزش می شود، در نتیجه ی این عمل بخش بزرگی از دارایی های ایالات متحده در دستان خارجی ها قرار می گیرد. این موضوع او را وادار كرد تا برای نخستین بار در سال 2002 وارد بازار پول خارجی شود. بافت نسبت به دلار بدبین است. او می گوید كه در جستجوی شركت هایی است كه درآمد خویش را از خارج ایالات متحده بدست می آورند. بافت در شركت پتروچین سرمایه گذاری كرد و در وب سایت برك شایر هات وی موضوع را مورد بحث قرار داد كه چرا بر خلاف بحث های موجود درباره ی این شركت، از آن چشم پوشی نمی كند و هم اكنون سرمایه های كلانی در زمینه های مختلف از جمله بیمه، تولید انرژی، بازار قالی، جواهرات و مبلمان دارد. از جمله شركت های معروفی كه بافت سهامداران آن است علاوه بر كوكا كولا، آمریكن اسپرس و ژیلت است. به دلیل تركیب نظرات شوخی و جدی بافت در زمینه تجارت سخنان او معروف هستند.<br><br><br><font color="#CC0000">گزیده سخنان وارن بافت از مدیران موفق دنیا در ادامه مطلب&nbsp; :<br></font></font><br><font color="#3366FF" face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans">-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; اگر تنها 1 درصد انسانها خوش شانس باشند, شما حتما خود را در 99 درصد باقیمانده قرار می دهید.<br>ادامه در ادامه مطلب <br><br></font></font> text/html 2015-10-30T12:26:57+01:00 ghoroobi.mihanblog.com رسول زندگینامه بسیار کوتاه وارن بافت http://ghoroobi.mihanblog.com/post/17 <h1 id="firstHeading" class="firstHeading" lang="fa"><font face="Mihan-IransansBold">وارن بافت</font></h1><font face="Mihan-IransansBold"> </font><div id="bodyContent" class="mw-body-content"> <div id="siteSub"><font face="Mihan-IransansBold">به نقل از ویکی پدیا<br><br>&nbsp;زندگینامه کامل و جالب&nbsp; وارن بافت <a href="http://ghoroobi.mihanblog.com/post/18" target="" title="زندگینامه مفصل و خواندنی وارن بافت">را از این لینک بخوانید.</a><br>برای مطالعه 23 اصل موفقیت در کسب و کار از نظر وارن بافت <a href="http://ghoroobi.mihanblog.com/post/15" target="_blank" title="ثروتمند ترین مرد جهان اصول موفقیت در کسب و کار را به شما می آموزد">اینجا را بخوانید.</a></font></div> </div><font face="Mihan-IransansBold"> </font><table class="infobox biography vcard" height="1030" width="298"> <tbody><tr> <th colspan="2" style="text-align:center; font-size:125%; font-weight:bold" align="justify"><font face="Mihan-IransansBold">وارن بافت</font></th> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align:center" align="center"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Warren_Buffett_KU_Visit.jpg/220px-Warren_Buffett_KU_Visit.jpg" alt="Warren Buffett KU Visit.jpg" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></td> </tr> <tr> <th scope="row" style="text-align:right; padding-left:0.6em; "><font face="Mihan-IransansBold">زاده</font></th> <td><font face="Mihan-IransansBold">وارن ادوارد بافت<br> ۳۰ اوت ۱۹۳۰ ‏(۸۵&nbsp;سال)<br></font> <font face="Mihan-IransansBold">اوماها، ایالات متحده آمریکا</font></td> </tr> <tr> <th scope="row" style="text-align:right; padding-left:0.6em; "><font face="Mihan-IransansBold">تحصیل</font></th> <td><font face="Mihan-IransansBold">علم اقتصاد</font></td> </tr> <tr> <th scope="row" style="text-align:right; padding-left:0.6em; "><font face="Mihan-IransansBold">آلما ماتر</font></th> <td><font face="Mihan-IransansBold">دانشگاه نبراسکا در لینکلن</font></td> </tr> <tr> <th scope="row" style="text-align:right; padding-left:0.6em; "><font face="Mihan-IransansBold">شغل</font></th> <td class="role"><font face="Mihan-IransansBold">مدیر عامل اجرایی و رییس هیئت مدیره<br></font> <font face="Mihan-IransansBold">برکشایر هاتاوی</font></td> </tr> <tr> <th scope="row" style="text-align:right; padding-left:0.6em; "><font face="Mihan-IransansBold">سال‌های فعالیت</font></th> <td><font face="Mihan-IransansBold">۱۹۵۱–تاکنون</font></td> </tr> <tr> <th scope="row" style="text-align:right; padding-left:0.6em; "><font face="Mihan-IransansBold">دارایی خالص</font></th> <td><font face="Mihan-IransansBold"><img alt="افزایش" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Increase2.svg/11px-Increase2.svg.png" data-file-width="300" data-file-height="300" height="11" width="11"> ۶۷ $ میلیارد دلار (ژوئن۲۰۱۵)<br></font></td> </tr> <tr> <th scope="row" style="text-align:right; padding-left:0.6em; "><font face="Mihan-IransansBold">دین</font></th> <td class="category"><font face="Mihan-IransansBold">ندانم‌گرایی</font></td> </tr> <tr> <th scope="row" style="text-align:right; padding-left:0.6em; "><font face="Mihan-IransansBold">همسر(ها)</font></th> <td><font face="Mihan-IransansBold">سوزان بافت (۱۹۵۲–۲۰۰۴) (درگذشته)<br> استرید مینکس (۲۰۰۶–تاکنون)</font></td> </tr> <tr> <th scope="row" style="text-align:right; padding-left:0.6em; "><font face="Mihan-IransansBold">فرزندان</font></th> <td><font face="Mihan-IransansBold">سوزان آلیس بافت<br></font> <font face="Mihan-IransansBold">هاوارد گراهام بافت<br> پیتر بافت</font></td> </tr> <tr> <th scope="row" style="text-align:right; padding-left:0.6em; "><font face="Mihan-IransansBold">امضاء</font></th> <td><font face="Mihan-IransansBold"><img alt="Warren Buffett Signature.svg" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Warren_Buffett_Signature.svg/150px-Warren_Buffett_Signature.svg.png" data-file-width="357" data-file-height="62" height="26" width="150"></font></td> </tr> </tbody></table><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold">وارن بافِت، (به انگلیسی: Warren Buffett) (زادهٔ ۳۰ آوریل ۱۹۳۰) کارآفرین، بازرگان، سرمایه‌گذار و نیکوکار <span class="mw-redirect">آمریکایی</span> است، که به‌عنوان موفق‌ترین سرمایه‌گذار قرن بیستم شناخته می‌شود.او هم‌اکنون به‌عنوان مدیر عامل اجرایی و <span class="mw-redirect">رییس هیئت مدیره</span> شرکت برکشایر هاتاوی فعالیت می‌کند.</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold">بافت از سیستم شناور برای سرمایه‌گذاری بر روی شرکتش استفاده کرده‌است. او در ابتدای کارش در برکشایر بر روی سرمایه‌گذاری بلند مدت در بازار بورس متمرکز شده‌بود، ولی به تازگی تصمیم به خرید تمامی سهام شرکت را دارد. بافت با استفاده از این استراتژی و فعالیت مداوم در حوزه مبادلات سهام اختصاصی، امروزه از طریق شرکت برکشایر هاتاوی، کنترل و مدیریت شرکت‌های تابعه، زیرمجموعه و فرعی فراوانی را بر عهده دارد، که به‌عنوان نمونه می‌توان به گایکو، دیری کوئین، هاینز و مارس اینکورپوریتد اشاره نمود. وی همچنین دارای سهام قابل‌توجهی در شمار زیادی از شرکت‌ها می‌باشد، که مشهورترین آنها عبارتند از: ولز فارگو، شرکت کوکاکولا، آمریکن اکسپرس و آی‌بی‌ام.</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> وارن بافت در سال ۲۰۰۸ به‌عنوان ثروتمندترین فرد جهان معرفی شد. وی هم‌اکنون پس از بیل گیتس و کارلوس اسلیم، در رتبه سوم از فهرست میلیاردرهای جهان در سال ۲۰۱۴ قرار دارد. </font> text/html 2015-10-30T11:50:10+01:00 ghoroobi.mihanblog.com رسول ثروتمند ترین مرد جهان اصول موفقیت در کسب و کار را به شما می آموزد http://ghoroobi.mihanblog.com/post/15 <blockquote style="direction: rtl;"><font color="#000066">وارن بافت یکی از موفق ترین و ثروت مند ترین مدیران جهان محسوب می شود و سخنان، سبک زندگی ،ساده زیستی همچنین&nbsp; روش های نوین مدیرتی&nbsp;اش مورد توجه مدیران و کارآفرینان جهان بوده است. وی اصول موفقیت و روش های شخصی اش را با جهانیان در 23 بند به اشتراک گذاشته است :<br><br></font><hr><font color="#000066"><br>کلید واژه ها :مردان ثروتمند ؛ مدیران موفق ؛ وارن بافت ؛&nbsp; بیل گیتس ؛ موفقیت در كسب و كار ؛ توصیه های مدیریتی ؛ راه ثروت ؛ سرمایه گذاری در بورس<br><br></font><hr><font color="#000066">زندگی نامه بسیار کوتاه&nbsp; این مدیر موفق را <a href="http://ghoroobi.mihanblog.com/post/17" target="_blank" title="زندگینامه بسیار کوتاه وارن بافت">اینجا بخوانید</a>.<br>زندگی نامه کامل و بسیار جالب وارن بافت را <a href="http://ghoroobi.mihanblog.com/post/18" target="" title="زندگینامه کامل و خواندنی وارن بافت ثروتمندترین مدیر دنیا ">اینجا بخوانید</a>.<br></font><hr>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.axgig.com/images/39575759883230582438.jpg" alt="AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان" border="0" height="587" width="443"><br><br><br><br><font color="#000066" size="2" face="Mihan-Iransans">1- سودهای‌تان را دوباره سرمایه‌گزاری کنید</font><br> <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Nassim">وقتی برای بار اول، از سرمایه‌گزاری‌ های‌تان و یا از کسب و کارتان، سودی</font><br><font size="2" face="Mihan-Nassim"> عایدتان می‌شود، دچار وسوسه می‌شوید که آن پول را خرج کنید. ولی هرگز این</font><br><font size="2" face="Mihan-Nassim"> کار را نکنید. به جای خرج کردن، آن‌را دوباره سرمایه‌گزاری کنید. وارن</font><br><font size="2" face="Mihan-Nassim"> بافت، در همان اوایل کارش، این را یاد گرفت. زمانی‌که او و دوست‌اش پال، در</font><br><font size="2" face="Mihan-Nassim"> دوران دبیرستان، یک ماشین پین‌بال خریدند و آن‌را در یک سلمانی قرار دادند،</font><br><font size="2" face="Mihan-Nassim"> و با درآمد آن دستگاه‌های بیشتری خریدند تا جایی که تعداد دستگا‌ه‌های آنها</font><br><font size="2" face="Mihan-Nassim"> به هشت دستگاه رسید. وارن بافت تا جایی پیش رفت که توانست با سرمایه‌گزاری</font><br><font size="2" face="Mihan-Nassim"> مجدد عایدی‌های‌اش در سن 26 سالگی 174 هزار دلار [به پول امروز، 1.4 میلیون</font><br><font size="2" face="Mihan-Nassim"> دلار] سرمایه دست و پا کند. حتی پول‌های کوچک هم می‌تواند به سرمایه‌های</font><br><font size="2" face="Mihan-Nassim"> بزرگ تبدیل شود.</font><font size="1" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><font size="1" face="Mihan-Iransans"> <br> <font color="#000066" size="2" face="Mihan-IransansBold">2- تمایل به متفاوت بودن داشته باشید</font><br> تصمیمات‌تان را برپایه اعمال و گفته‌های دیگران پایه‌ریزی نکنید. در سال<br> 1956 زمانی که وارن بافت مدیریت 100 هزار دلار پول را بر عهده گرفت، آن<br> تعداد معدود سرمایه‌گزاران که با او شریک شده‌بودند، اعمال‌اش را عجیب و<br> غریب توصیف کردند؛ او حتی به شرکای مالی‌اش نگفته بود که قرار است پول‌ها<br> را کجا سرمایه‌گزاری کند. همه پیش‌بینی می‌کردند که وارن بافت با شکست سختی<br> روبرو خواهد شد. اما 14 سال بعد، زمانی که وارن بافت شراکت‌اش را تمام شده<br> اعلام کرد، تشکیلات‌اش بیش از 100 میلیون دلار ارزش داشت. وارن بافت معتقد<br> است که هر کس باید خودش را با استاندارهای خودش مورد تجزیه و تحلیل قرار<br> دهد، نه استانداردهای دیگران.<br> <br> <font color="#000066" size="2" face="Mihan-IransansBold">3- هرگز انگشت شست‌تان را نمکید</font><br> تمام اطلاعاتی را که برای تصمیم‌گیری به آن‌ها احتیاج دارید، از قبل آماده<br> کنید و از یکی از دوستان‌تان بخواهید که شما را کنترل کند و اطمینان حاصل<br> کند که در اجرای ضرب‌‌الاجل‌هایی که برای خود تعیین کرده‌اید، پایبندید.<br> یکی از افتخارات وارن بافت، انجام کارهای مقتضی در زمان‌های تعیین شده است.<br> وارن بافت جلسات غیرضروری و بی‌نتیجه را «مکیدن انگشت شست» نام‌گزاری کرده است.<br> <br> <font color="#000066" size="2" face="Mihan-IransansBold">4- قبل از انجام هر معامله‌ای آن‌را به خوبی بررسی کنید</font><br> همیشه قبل از شروع هر کاری، قدرت چانه‌زنی شما در آن کار بیشتر است. این<br> نکته را وارن بافت به سختی فرا گرفته است. زمانی که پدرپزرگ وارن، او و<br> دوست‌اش را برای پارو کردن برف‌های اطراف سوپر مارکت‌اش استخدام کرده بود،<br> وارن و دوست‌اش برای مدت 5 ساعت، در حال پارو کردن برف‌ها بودند. بعد از<br> اتمام کار، پدر بزرگ به هر دوی آن‌ها مجموعا 90 سنت داد، که آن‌را باید بین<br> خودشان تقسیم می‌کردند. یعنی برای انجام یک کار طاقت فرسا، برای هر ساعت<br> کمتر از چند پنی عایدشان شده بود. قبل از انجام هر معامله ای، از تمام<br> جزئیات آن مطلع شوید، حتی اگر آن معامله را با دوست یا اعضای خانواده‌تان<br> انجام می‌دهید.<br> <br> <font color="#000066" size="2" face="Mihan-IransansBold">5- مواظب هزینه‌های خرد باشید</font><br> تمرین کنید که مراقب تمام هزینه‌های‌تان باشید. پیش‌گیری کردن از هزینه‌های<br> اضافه می‌تواند سود شما را افزایش دهد و سود بیشتر مساوی ‌است با<br> سرمایه‌گزاری بیشتر و سرمایه‌گزاری بیشتر می‌تواند شما را سریع‌تر به ثروت<br> و شوکت برساند.<br> <br> <font color="#000066" size="2" face="Mihan-IransansBold">6- وام گرفتن را محدود کنید</font><br> زندگی کردن با کارت‌های اعتباری و وام، شما را ثروتمند نمی‌کند. وارن بافت<br> هیچ وقت مبالغ قابل توجهی وام نگرفته است حتی برای سرمایه‌گزاری.<br><font color="#CC0000" size="4" face="Mihan-IransansBold">برای مطالعه 23 اصل موفقیت وارن بافت به ادامه مطلب بر</font><font color="#CC0000" size="4" face="Mihan-IransansBold">وید.</font><br></font></blockquote> text/html 2015-10-25T03:09:16+01:00 ghoroobi.mihanblog.com رسول بروز رسانی و فعالیت مجدد وبلاگ ها http://ghoroobi.mihanblog.com/post/14 با سلام <br>وبلاگ های این جانب از امروز مجددا بروز رسانی خواهد شد .<br>می توانید برای تبادل لینک برای وبلاگ های خود به دو وبلاگ زیر سر بزنید:<br><br>برای وبلاگ های با موضوعات هنری(بازیگری ، موسیقی ،فیلم و... ) به <a href="www.bazigary.mihanblog.com" target="_blank" title="نقش آفرینان">وبلاگ نقش آفرینان</a><br><br><br>برای وبلاگ های با موضوعات مدیریتی ، فناوری ، شخصی، کارآفرینی ، عمومی و سایر موضوعات... به <a href="www.ghoroobi.mihanblog.com" target="_blank" title="">وبلاگ رسول غروبی</a><br><br>از تبادل لینک با وبلاگ های بروز استقبال می کنم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> text/html 2015-09-12T08:57:49+01:00 ghoroobi.mihanblog.com رسول این روزها ... http://ghoroobi.mihanblog.com/post/13 این روز ها اواخر سربازی است .به کار می اندیشم <br>گه گاه مطلبی را در سایتی منتشر می کنم .عموما با <a href="http://kahlek.ir/index.php/post5614" target="_blank" title="مدیریت">موضوعات مدیریتی</a> :<br><a href="http://kahlek.ir/index.php/post5614" target="_blank" title="">http://kahlek.ir/index.php/post5614<br></a><br>در اینستاگرام هم بجای انتشار عکس های چهره نامبارک خویش چیزهایی که در اطراف میبینم و دوست دارم را منتشر می کنم.Rasool ghoroobi <br><br> text/html 2015-01-26T09:49:51+01:00 ghoroobi.mihanblog.com رسول دفتر خاطرات آنلاین http://ghoroobi.mihanblog.com/post/12 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2014-01-06T21:56:37+01:00 ghoroobi.mihanblog.com رسول بازیگری - نویسندگی - فروش لوازم یکبار مصرف ... خدا عاقبت منو بخیر کنه! http://ghoroobi.mihanblog.com/post/11 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2011-01-28T13:24:43+01:00 ghoroobi.mihanblog.com رسول داد بزن !!! http://ghoroobi.mihanblog.com/post/10 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2010-05-22T09:43:38+01:00 ghoroobi.mihanblog.com رسول جشنواره تموم شد http://ghoroobi.mihanblog.com/post/7 <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4><STRONG>تو جشنواره كارم خیلی ضعیف بود ولی تو اجرا به مشكلی بر نخوردم كم كم داره دستم میاد كجا ها ضعف دارم فعلا رو بیان و بدنم&nbsp;كار میكنم&nbsp; تا بعد از امتحانات تك گویی هایی رو حفظ و تمرین كنم&nbsp; شاید هم با بچه ها یه&nbsp;نمایش&nbsp;كار كردم البته ترجیح میدم اشكالاتی كه تو این كارم بود كامل برطرف بشه بعد برم سراغ اجرای جدید</STRONG></FONT></P> text/html 2010-01-31T16:27:46+01:00 ghoroobi.mihanblog.com رسول جشنواره ی بازیگری http://ghoroobi.mihanblog.com/post/6 <FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4><STRONG>فراخوان جشنواره ی حوزه ی هنری كلی ذهنم رو مشغول كرده.باید تك گویی آماده كنم برای اجرا كلی وقت دارم اما همش احساس می كنم عقبم.نمی دونم یهویی برام خیلی مهم شده یكم از بخش بداهش میترسم ولی مهم نیست تك گویی ام رو می خوام خوب اجرا كنم .هنوز مونولوگ خاصی رو انتخاب نكردم بهترین منبع واسه تحقیق در مورد مونولوگ سایت گروهت تئاتر لیو هستش كه چند تا از مونولوگ هاشو دانلود كردم خوندم حالا دارم چند تا تك گویی مینویسم تا ببینیم چه شود.</STRONG></FONT> text/html 2010-01-20T18:39:11+01:00 ghoroobi.mihanblog.com رسول هفته ی چهارم http://ghoroobi.mihanblog.com/post/5 <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>امتحانات تموم شد(آخیش) بد نبود یعنی بدتر از همیشه نبود خدارو شكر.یه اتفاق خوب افتاد اون هم نمایشنامه خوانی برای حوزه ی هنری به سر پرستی آقای مهدی یوسفی زاده كه یك نقش خیلی كوتاه (گذری) می خونم ولی همین اتفاق باعث شد بعد از مدت ها تمرینات خودم رو شروع كنم.حالا دارم كتاب فن نمایشنامه نویسی (لاجوس اگری) رو <FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=3><STRONG>می خونم كتاب خیلی خوبیه.<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></STRONG></FONT></FONT><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=3><STRONG> +به گفته ی دوستان مستند داستانیه پرستوهای زخمی هم داره از شبكه باران پخش میشه</STRONG></FONT>&nbsp; دوشنبه ها .ساعتش رو نمیدونم تكرارش 4 شنبه ساعت 3 اینا !&nbsp;تا حالا خودم هم ندیدم اینم عكسش</P> <P><IMG alt="من(پرستو های زخمی)" hspace=0 src="http://xa.yimg.com/kq/groups/23912366/sn/358571733/name/20042006035.jpg" align=baseline border=0></P> <P><IMG alt="من(پرستوهای زخمی)" hspace=0 src="http://xa.yimg.com/kq/groups/23912366/sn/173681717/name/20042006086.jpg" align=baseline border=0></P> <P>&nbsp;</P>